close angle-double-down twitter facebook linkedin youtube instagram

Algemene voorwaarden

Definities

Dutch Search Awards: organisator van het evenement the Dutch Search Awards, tevens een handelsnaam van de Dutch Search Awards B.V. i.o., gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60831952.

het evenement: het evenement de Dutch Search Awards in 2019 te houden te Utrecht, een gala-avond waarbij awards worden uitgereikt aan de door de vakjury bepaalde winnaars in elke categorie en op elk onderdeel.

de award(s): een symbolische en eervolle erkenning van de vakkundigheid van de deelnemer in zijn vakgebied door de vakjury door middel van een trofee.

de deelname: het inzenden van een case, waardoor de case van een deelnemer beoordeeld wordt door de vakjury en meedingt naar de awards tegen de daarvoor geldende prijs.

de deelnemer(s): degene die een case heeft ingezonden en waarvan de deelname is bevestigd door de Dutch Search Awards, welke aldus kwalificeert als een overeenkomst tussen partijen.

De inzending(en): de inzending van een case die voldoet aan de vereisten zoals gesteld in het deelnameformulier.

De vakjury: een panel van vakkundige individuen met ervaring in de search marketing industrie die op basis van de inzendingen een shortlist maken van genomineerden, die op 7 november 2019 bekend zal worden gemaakt, waaruit vervolgens de winnaars op het evenement bekend worden gemaakt.

Voorwaarden voor inzending

 1. Het evenement de Dutch Search Awards 2019 zal worden gehouden op 12 december 2019.
 2. De inzendingen kunnen plaatsvinden tot en met 30 september 2019.
 3. Slechts inzendingen die op Nederlandse bodem gemaakt zijn en (tevens) zijn ingezet op de Nederlandse markt in de periode 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019 zijn gerechtigd tot deelname aan de Dutch Search Awards.
 4. De inzending dient te geschieden door een onderneming die is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 5. Inzendingen worden slechts in behandeling genomen mits het daartoe bestemde formulier is gebruikt en deelname is bevestigd. Indien u deze bevestiging niet per ommegaande hebt ontvangen, neemt u dan contact met ons op.
 6. Onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.
 7. De prijs per inzending bedraagt € 249,00 exclusief BTW.
 8. Inzendingen dienen conform de instructie betaald te worden bij het inzenden van het deelnameformulier. Zonder betaling is de inzending van de deelname uitgesloten.
 9. Als de deelname van de inzending eenmaal is bevestigd, zal de inzending door de vakjury worden beoordeeld en kan deze omwille van een eerlijke en gestroomlijnde procedure niet meer worden gewijzigd of aangevuld.
 10. De leden van de vakjury en de met hen verbonden ondernemingen zijn uitgesloten van jurering op de case waarin zij hebben meegewerkt of aan zijn verbonden. De vakjury probeert in haar optreden onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen en treedt bij de beoordeling niet in discussie of (schriftelijke) overleg met de deelnemers omtrent de inhoud van de inzending.
 11. Na inzending is het niet meer mogelijk om de deelname te annuleren en betaalde gelden kunnen niet worden gerestitueerd.
 12. Inzendingen dienen maximaal twee pagina’s te zijn met minimale lettergrootte 10. Bestanden die ter ondersteuning en illustratie worden aangehecht mogen maximaal 5MB per bestand zijn met een limiet van 20 MB. Deze bestanden dienen bovendien vrij te zijn van enige virus of malware op straffe van verbeurte van een boete van €500,00, hetgeen onverlet laat dat de Dutch Search Awards de daadwerkelijke geleden schade op de betreffende deelnemer kan verhalen.
 13. De Dutch Search Awards behoudt zich het recht voor om onderdelen te schrappen in de categorieën van de awards, indien er per onderdeel minder dan drie inzendingen zijn. Tevens behoudt zij zich het recht voor om de termijn voor de deelname te verlengen, zo daartoe naar oordeel van de organisatie aanleiding zou bestaan.
 14. De Dutch Search Awards behoudt zich het recht voor om de titels van inzendingen omwille van publicatie, aankondiging etc. te verkorten of te wijzigen, indien deze naar haar oordeel niet beknopt genoeg zijn.
 15. Door de inzending verleent de deelnemer de Dutch Search Awards het recht om haar naam en/of bedrijfslogo op de website https://dutchsearchawards.nl/ te plaatsen (ter vermelding van de deelnemers), alsmede (delen van) de inzending op deze website te plaatsen en tijdens het evenement te vertonen ter illustratie van de reden van nominatie. Zaken waarvan de deelnemers uitdrukkelijk bij de inzending te kennen hebben gegeven dat zij niet voor publicatie bestemd zijn en aldus gemarkeerd zijn, zullen nooit zonder schriftelijke toestemming openbaar gemaakt worden. Met in achtneming van voorgaande gaat de deelnemer er echter bij voorbaat mee akkoord dat de Dutch Search Awards het recht heeft de case van iedere winnaar per categorie te publiceren (ter promotie en bekendmaking van de Dutch Search Awards).
 16. De inzendingen mogen door de Dutch Search Awards tevens aangewend worden voor promotie- en marketingdoeleinden van het evenement in 2020. Ingezonden ondersteunend materiaal bij de inzendingen zal uiterlijk een jaar na het evenement worden vernietigd.
 17. De Dutch Search Awards is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van een onjuiste, onvolledige inzending of verlies, beschadiging of onjuiste vermelding of representatie van een inzending voor het evenement of enigerlei schadeveroorzakende gebeurtenis tijdens het evenement. Voor zover aansprakelijkheid wettelijk niet zou kunnen worden uitgesloten, is zij slechts aansprakelijk indien zij na deugdelijke ingebrekestelling in verzuim verkeert ten aanzien van haar verplichtingen en is de schadevergoeding bovendien beperkt tot het door de deelnemer, c.q. de participant aan het evenement betaalde factuurbedrag aan de Dutch Search Awards.

Deelname evenement

 1. Tickets voor het evenement kosten €249,00 exclusief btw per ticket. Alle kortingen worden berekend over de ticketprijs van
  €249,00 exclusief btw.
 2. De inzending of sponsoring geeft niet automatisch recht op deelname aan het evenement. Genomineerden voor de shortlist ontvangen één ticket per genomineerde case gratis.
 3. Sponsorpakketten zijn op maat gesneden. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn zij slechts bedoeld voor één evenement en wordt het contract niet automatisch (stilzwijgend) verlengd. Prijzen zijn steeds exclusief btw. Tussentijdse opzegging en/of restitutie van sponsorgelden is niet mogelijk.
 4. Iedere persoon heeft in beginsel toegang tot het evenement op basis van een individuele ticket, welke slechts via de website https://dutchsearchawards.nl/ kan worden besteld en verkregen met vermelding van de organisatie waartoe deze persoon behoort.
 5. De organisatie behoudt zich echter het recht voor om personen de toegang tot het evenement te ontzeggen op gronden van orde en veiligheid en als het maximaal aantal personen voor het evenement is bereikt.
 6. Na betaling van de ticket is sprake van een rechtsgeldige overeenkomst, welke slechts binnen zeven dagen na bestelling mits nog uiterlijk 30 dagen voor het evenement per e-mail kan worden geannuleerd en zal worden gerestitueerd op het bankrekeningnummer waarvan de betaling heeft plaatsgevonden onder inhouding van 5% administratiekosten.
 7. De Dutch Search Awards behoudt zich het recht voor een sponsorpakket te wijzigen, althans een andere naar haar oordeel gelijkwaardige invulling aan de door sponsor betaalde sponsorgelden te geven, indien bedrijfsstrategische, bedrijfseconomische of organisatorische redenen of andere (onvoorziene) omstandigheden naar haar inzicht daar toe nijpen. Indien het sponsorcontract om welke reden dan ook niet kan worden nagekomen of een gelijkwaardige invulling om haar moverende redenen niet kan worden gegeven, is de Dutch Search Awards niet schadeplichtig jegens de sponsor, doch slechts gehouden tot restitutie van de sponsorgelden naar rato van de door haar geleverde prestatie.

Privacyverklaring en slotbepaling

 1. Dutch Search Awards verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers (aan het evenement) in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
  • Voor het aangaan en uitvoeren van de bovengenoemde overeenkomsten met klanten en voor het onderhouden van de relatie met klanten, alsmede voor het evenement en opvolgende edities van het evenement;
  • Voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren;
  • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens van onze relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres en uw bezoek aan onze webpagina's. Deze worden aan leveranciers en sponsoren van de Dutch Search Awards ter beschikking gesteld.
  • Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina kunnen wij en de bovengenoemde relaties u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet in het kader van bijvoorbeeld opvolgende evenementen.
 2. Door het aangaan van de overeenkomst met Dutch Search Awards geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u, Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.
 3. Dutch Search Awards bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.
 4. Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Dutch Search Awards. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 5. Op alle overeenkomsten die in het kader van het evenement tussen partijen tot stand komen is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen terzake vorenstaande verbintenissen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Voor eventuele vragen verwijzen wij u naar onze gegevens op de contactpagina.